Jowl Bacon - Nitrite Free Smoked

Jowl Bacon - Nitrite Free Smoked

1 lb pkg